Saturday / Sâmbătă, 3 iunie

7 p.m., GMT+2 / ora 19
Studioul de concerte, Academia Națională de Muzică ”Gh. Dima” Cluj-Napoca


Recital de pian

Ligeti's Rainbow Keyboard

Claviatura de curcubeu a lui Ligeti


Susținut de:
 
Thomas Hell

(Mainz)

Program:

Gabriel Irányi – Bird in Space (după operele lui Brâncuși)
Sidney Corbett – The Celestial Potato Fields
Cornel Țăranu – Contraste I-II
György Ligeti – Piano Études 
(White on white; Fanfares; Arc-en-ciel; Automne à Varsovie; Galamb Borong; Fém; Vertige; Der Zauberlehrling;  En suspens; Entrelacs; L´Escalier du diable; Columna infinită)


Intrare liberă 

Thomas Hell

”His playing felicitously combines intelligence with virtuosity.” - Alfred Brendel

The pianist Thomas Hell has established his reputation in an unusually broad repertoire. His musical explorations include the standard masterpieces, but he is particularly known for his penetrating performances of works by 20th century composers.

Thomas Hell has performed major works by Elliott Carter, Charles Ives, Arnold Schoenberg, Luigi Dallapiccola and Pierre Boulez and many other 20th century composers. More recently Thomas Hell has received great acclaim for his performances of the complete Etudes pour piano by György Ligeti in Darmstadt, Basel and Tokyo. His performance in Tokyo was selected as “Best Concert 2010” by the Japanese journal Ongaku no tomo. The same year his CD with piano music by Eduard Steuermann, a pupil of both Busoni and Schoenberg, received the coveted German Record Critics' Award (“Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik” 2010). Thomas Hell’s discography also includes piano works by Max Reger and Robert Schumann, as well as a disc containing the two sonatas for violin and piano by Béla Bartók, performed with Adrian Adlam, and the complete Etudes pour piano by Ligeti (WERGO). His latest release is a recording of Charles Ives' Concord Sonata (Piano Classics).

Thomas Hell has won prizes at several German and international competitions, including the first prize at the Concours international de piano d’Orléans. He has appeared widely throughout Europe, in Japan and in Russia and is regularly invited to perform at major international festivals and in renowned concert halls.

Already as a student at the Hanover University of Music, Drama and Media, Thomas Hell enjoyed approaching music from different angles. He obtained his concert diploma for piano whilst studying with David Wilde, but also earned a diploma in music theory, studying with the composer Reinhard Febel. Following several teaching posts at the universities of music in Hanover and Stuttgart, he was appointed professor of piano at the University of Music in Mainz (Germany) in 2016.

Thomas Hell has held master classes in Germany, in China, at the Kunitachi College of Music in Tokyo, the Tokyo College of Music, the Danish Royal Academy of Music Aarhus, as well as the Iceland Academy of the Arts, Reykjavík.

Thomas Hell

”Cântatul său îmbină în mod fericit inteligența cu virtuozitatea.” - Alfred Brendel

Pianistul Thomas Hell și-a consolidat reputația abordând un repertoriu neobișnuit de vast. Explorările sale muzicale includ capodoperele standard, dar el este îndeosebi cunoscut pentru interpretările sale pătrunzătoare ale unor lucrări compuse de compozitori ai secolului XX.

Thomas Hell a interpretat lucrări importante de Elliott Carter, Charles Ives, Arnold Schönberg, Luigi Dallapiccola, Pierre Boulez și mulți alți compozitori ai secolului XX. Mai recent, Thomas Hell a primit o deosebită recunoaștere pentru interpretarea integralei Studiilor pentru pian de György Ligeti, la Darmstadt, Basel și Tokio. Apariția sa scenică la Tokio a fost selecționată drept „Best Concert 2010” de către jurnalul japonez Ongaku no tomo. În același an, CD-ul său cu muzică pentru pian de Eduard Steuermann, discipol al lui Busoni și Schönberg, a primit mult râvnitul Premiu al Criticilor Discografi Germani (“Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik” 2010). Discografia lui Thomas Hell include, de asemenea, lucrări pentru pian de Max Reger și Robert Schumann, cât și un disc cu cele două sonate pentru vioară și pian de Béla Bartók, înregistrate împreună cu Adrian Adlam, și integrala Studiilor pentru pian de Ligeti (WERGO). Cea mai recentă lansare este o înregistrare a piesei Concord Sonata de Charles Ives (Piano Classics).

Thomas Hell a fost premiat la numeroase competiții din Germania și din străinătate, primind inclusiv premiul întâi la Concours international de piano d’Orléans. A avut numeroase concerte în Europa, în Japonia și în Rusia și este invitat cu regularitate să cânte la mari festivaluri internaționale și în renumite săli de concert.

Încă din studenție, la Universitatea de Muzică, Teatru și Media din Hanovra, Thomas Hell a abordat cu plăcere muzica din diferite unghiuri. A obținut diploma de pianist concertist, studiind cu David Wilde, dar a obținut și o diplomă în teoria muzicii, studiind cu compozitorul Reinhard Febel. După câteva posturi de profesor la universitățile de muzică din Hanovra și Stuttgart, a fost numit profesor de pian la Universitatea de Muzică din Mainz, în 2016.

Thomas Hell a ținut cursuri de măiestrie în Germania, în China, la Colegiul de Muzică Kunitachi din Tokio, la Colegiul de Muzică din Tokio, la Academia Regală de Muzică din Aarhus, Danemarca, cât și la Academia de Arte din Reykjavík, în Islanda.

Tonight’s program will focus on a selection of György Ligeti’s Etudes pour piano.

My preoccupation with these wonderful pieces began back in my time as a student at the University of Music and Drama in Hanover (Germany). I started with the first book of etudes, but then I couldn’t stop and had to learn them all during the following years. And they are among the most rewarding, fascinating and beautiful repertoire for the piano, the second book (to my mind) being the most colorful and imaginative of all three books.

There are a lot of difficulties the pianist has to face when practising these etudes.

To mention just a few:

First of all there is the polyrhythmic structure of the pieces, the additive pulsation, the constant shift of accents in both hands – mostly in a very fast tempo. The pianist (as Ligeti himself writes in his performance notes for Etude No. 7: Galamb borong) has to practise both hands separately more than usual (which could mean that for a piece of three minutes duration the pianist needs to practice a hundred or even more hours...).

The extreme dynamics are very challenging too. The dynamic range is between pppppppp (Etude No. 4: Fanfares) to ffffffff (Etude No.13: L´escalier du diable).

But in spite of all those difficulties these pieces are more than mere technical exercises or just polyrhythmic studies. In my opinion they remain poetic miracles just as the etudes by Chopin, Debussy or Liszt.

The three other pieces of the program are in one way or the other connected to the city of Cluj or to György Ligeti.

The program opens with Gabriel Irányi´s beautiful piece Bird in space (2005), establishing a connection to the eminent Romanian artist Constantin Brâncuși. It ends with a piece also related to Brâncuși - Columna infinită, the last etude from book 2 of the Etudes pour piano by Ligeti.

In addition there is a piece by the American composer Sidney Corbett — a former student of Ligeti´s and now Professor of composition in Mannheim — called The Celestial Potato Fields (2005). This piece is a tribute to the American composer Charles Ives. In the composer’s own words:

The Celestial Potato Fields is my response to a musical figure who has had a profound and lasting influence on my own musical thought. Among those commonalities between myself and Charles Ives (besides our mutual love for baseball, which we both played actively, although I fear he was a lot better at it than I) is the conviction that music, and especially music composition, is, at least in significant part, a theosophical and spiritual enterprise and my focus in this piece has been particularly on this aspect of Ives' and my own creative stance.“ (Sidney Corbett, 2004)

The two pieces Contraste I and II from 1963 written by the renowned Cluj-born composer Cornel Țăranu complete the program.

Thomas Hell

Programul acestei seri va include o selecție a Studiilor pentru pian, de György Ligeti.

Preocuparea mea pentru aceste lucrări minunate a început din vremea studenției la Universitatea de Muzică și Arte Dramatice din Hanovra (Germania). Am început cu primul caiet de studii, dar nu am putut să mă opresc la el și a trebuit să le învăț pe toate, în anii următori. Consider că aceste piese fac parte din cel mai plăcut, fascinant și frumos repertoriu pentru pian, al doilea caiet (după părerea mea) fiind cel mai colorat și imaginativ dintre cele trei.

În pregătirea acestor studii, pianistul întâmpină multe dificultăți.

Iată câteva dintre acestea:

Înainte de toate, structura poliritmică a pieselor, pulsația cumulativă, schimbarea constantă a accentelor la ambele mâini – de cele mai multe ori într-un tempo foarte rapid. Pianistul (cum scrie însuși Ligeti în notele de interpretare pentru Studiul nr. 7: Galamb borong) trebuie să studieze separat partiturile celor două mâini mai mult decât de obicei (ceea ce înseamnă că, pentru o piesă de trei minute, pianistul trebuie să studieze o sută de ore sau chiar mai mult...).

Dinamica extremă și foarte complexă, care oscilează de la pppppppp (Studiul nr. 4: Fanfares) la ffffffff (Studiul nr. 13: L’escalier du diable).

Dar, în ciuda tuturor acestor dificultăți, aceste lucrări nu sunt niște simple exerciții tehnice sau studii poliritmice. După părerea mea, ele rămân minuni poetice, în aceeași măsură ca studiile de Chopin, Debussy sau Liszt.

Celelalte trei lucrări din program au legătură într-un fel sau altul cu orașul Cluj sau cu György Ligeti.

Programul se deschide cu frumoasa lucrare a lui Gabriel Irányi, Bird in space (Pasăre în spațiu) (2005), stabilind o legătură cu marele artist român Constantin Brâncuși. El se încheie cu o lucrare ce are legătură tot cu Brâncuși – Columna infinita (Coloana Infinită), ultimul studiu din al doilea caiet de Studii pentru pian de Ligeti.

În program se mai regăsește și o lucrare a compozitorului american Sidney Corbett – fost student al lui Ligeti și actualmente profesor de compoziție la Mannheim – numită The Celestial Potato Fields (Câmpurile celeste de cartofi) (2005). Această lucrare este un omagiu adus compozitorului american Charles Ives. În cuvintele compozitorului: „The Celestial Potato Fields este răspunsul meu în fața unei personalități muzicale care a avut o influență durabilă și profundă asupra gândirii mele muzicale. Printre punctele pe care le am în comun cu Charles Ives (în afară de pasiunea pentru baseball, pe care amândoi l-am jucat frecvent, deși mă tem că el era mult mai talentat decât mine) se numără convingerea că muzica, mai ales compoziția, este, în bună parte, cel puțin, o inițiativă teosofică și spirituală, iar în această lucrare atenția mea s-a îndreptat asupra acestui aspect al perspectivei creatoare, atât a mea, cât și a lui Ives.” (Sidney Corbett, 2004)

Cele două lucrări, Contraste I și II, scrise în 1963 de către binecunoscutul compozitor clujean Cornel Țăranu, completează programul serii.

Thomas Hell